ไทย | อังกฤษ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ สุพรรณบุรี
มูลค่าตามสัญญา 400 ล้านบาท


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ กรมประมง ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาบึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวรโรกาสทรงครองราชย์เป็น
ปีที่ 50 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวนที่ 19 กรกฎาคม 2539 และสามารถเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2541 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพฤติกรรมสัตว์น้ำให้กับ
นักวิชาการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป
อาคารโรงพยาบาลจังหวัดระนอง
มูลค่าตามสัญญา 212 ล้านบาท


- อาคารผู้ป่วยพิเศษ 60 ห้อง
- อาคารผู้ป่วยโรคเอดส์ 114 เตียง
- อาคารชันสูตร ผ่า่ตัด คลอด ไอซียู
- อาคารหอพักพยาบาล 32 ยูนิต

โรงแรม เดอะทับแขก กระบี่ บูติค รีสอร์ต
มูลค่าตามสัญญา 200 ล้านบาท

ตลาดกลางซื้อขายพันธุ์สัตว์น้ำ ปทุมธานี
มูลค่าตามสัญญา 98 ล้านบาท

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดร้อยเอ็ด
มูลค่าตามสัญญา 53.44 ล้านบาท

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดชัยนาท
มูลค่าตามสัญญา 65.60 ล้านบาท


บริษัท ไทคอน จำกัด 1588/8 บ้านกลางกรุง ถ. บางนา-ตราด ขว. บางนา กรุงเทพฯ 10260